Projekční činnost

Kvalitní technická dokumentace je základním kamenem jakéhokoli projektu. Nepodceňte tuto důležitou fázi a svěřte ji do rukou opravdových profesionálů.

Naše projekční oddělení zajišťuje komplexní technickou dokumentaci, která slouží nejen pro potřeby našich techniků, ale rovněž jako podklad pro získání dotací, stavebního povolení, či jako podpora při projektování nových budov osazených našimi technologiemi. Projektová dokumentace je doplněna statickým posudkem a požárně bezpečnostním řešením. 

Stavební povolení je zpravidla vyžadováno místně příslušnými stavebními úřady při instalací nových výtahů či při výměně výtahů stávajících. Více o stavebním povolení se dozvíte zde.

 

Veškerá projekční činnost probíhá pod dohledem autorizovaných inženýrů. Jde o osoby oprávněné k výkonu odborných činností, pod které spadá projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny (vypracování projektové dokumentace staveb, provádění statických a dynamických výpočtů staveb, provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby…).